Priprema javnosti Srbije za učešće u zaštiti voda

Cilj projekta bio je: pomoći Srbiji u razvijanju kapaciteta za implementaciju EU acquis vezanog za vodu, kroz:

 • prenos iskustava i znanja iz država članica EU uz podršku iskusnih kolega i partnera iz EU (WWF-DCP);
 • podizanje kapaciteta srpskih nevladinih organizacija za zaštitu životne sredine i vladinih organizacija u komunikaciji sa zainteresovanim stranama u cilju pripreme zemlje za proces pridruživanja EU.

Podciljevi projekta:

 • Izgraditi kapacitete ekoloških NVO u Srbiji da razumeju inovativne ekološke politike EU za zaštitu prirodnih resursa;
 • Jačati saradnju među ekološkim nevladinim organizacijama u Srbiji za buduće praćenje implementacije vodne politike putem umrežavanja;
 • Postaviti preduslove za uspostavljanje platforme za saradnju svih aktera u upravljanju vodama;
 • Podeliti naučene lekcije i najbolje prakse sa organizacijama iz EU.
NVO za zaštitu životne sredine u Srbiji, ekološka organizacija iz EU – WWF, lokalne i nacionalne vlade i institucije u Srbiji. Još 400 članova / predstavnika sektora zaštite životne sredine zainteresovanih za zaštitu voda: NVO, lokalna samouprava, mediji i druge institucije imale su koristi kroz razmene informacija i stekle nova znanja o temi projekta.
 • Sprovedeno je 17 grupa aktivnosti;
 • okupljene su 81 zainteresovane strane na 2 sastanka u Beogradu i Novom Sadu, što je pomoglo u proceni potreba o pitanjima voda u Srbiji i iniciranju radne grupe za vodu;
 • obučeno 10 predstavnika ekoloških NVO u Srbiji kao multiplikatora među zainteresovanim akterima za zaštitu voda;
 • pripremljeno i objavljeno 2 publikacije “Saveti i trikovi” za implementaciju Okvirne direktive o vodama i Kratki priručnik za ODV kao E-priručnik sa korisnim informativnim i edukativnim materijalima na temu;
 • realizovane radionice u 9 gradova u kojima smo sakupili 171 predstavnika zainteresovanih aktera, uglavnom ekoloških nevladinih organizacija, lokalne uprave i medija;
 • napravili novo partnerstvo sa lokalnim organizacijama, organizovali sastanke radne grupe, nastavak sastanka sa zainteresovanim stranama u kojima smo započeli izradu plana za umrežavanje;
 • postignut je dobar odnos sa mnogim institucijama i predstavnicima vlasti neophodnim za buduće partnerstvo u primeni zakona o vodama i akcijama zaštite voda.

Ishodi koji su proizašli iz projekta:

 1. Povećana je javna svest o važnosti očuvanja i održivog korišćenja vodenih resursa uopšte;
 2. Poboljšana su partnerstva i saradnja između organizacija civilnog društva i vlada na nacionalnom i regionalnom nivou (u Autonomnoj pokrajini Vojvodina) u oblasti upravljanja vodama i nivoa očuvanja prirode;
 3. Promovisan je koncept učešća javnosti u zaštiti voda i EU acquis vezan za vodu;
 4. Povećani su kapaciteti i znanje o upravljanju vodama, očuvanju prirode i održivom razvoju.

Inženjeri zaštite životne sredine
WWF-Dunavsko karpatski program

Pridruženi partneri: Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine i Stalna konferencija gradova i opština.

Period realizacije:
Od jun 2010 – jun 2011. godine.
Lokacija:
Skoro sve aktivnosti su se odvijale u Republici Srbiji, do pripremnih koje su realizovane u Austriji.
Budžet:
EUR 84.359,97
Donator:
EU, Evropska Komisija, CRIS br.: 2010/243-325
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: