Volvoks – Snažnije učešće civilnog društva u izradi i praćenju politike zaštite životne sredine

Tokom dve godine implemetancije, od januara 2022. do decembra 2023. godine, projektne aktivnosti će biti usmerene na zagovaranje za donošenje ključnih strateških dokumenata u domenu zaštite životne sredine i unapređenje zakonodavstva, zasnovanih na širokom učešću javnosti, efikasnom praćenju razvoja i sprovođenja politika, kao i jačanju preventivnih mehanizama kroz stratešku procenu uticaja na životnu sredinu. Projekat je usmeren i na praćenje aktivnosti zagađivača i njihovo usklađivanje sa zakonskim obavezama.
Ovim projektom će se ojačati kapaciteti građana, lokalnih organizacija i organizacija civilnog društva za učešće u procesima donošenja odluka u vezi sa zaštitom životne sredine, podstičući otvorene i inkluzivne participativne procese donošenja politika.
Projektom će se takođe povećati odgovornost javne uprave u preventivnim mehanizmima zaštite životne sredine koji su preneseni kroz proces EU integracija u zakonodavstvo i sistem javne politike Republike Srbije.
Opšti cilj: Usmeriti transformativnu snagu procesa evropskih integracija i Zelene agende za Zapadni Balkan u reforme životne sredine i klimatskih promena u Srbiji
Specifični cilj: Da doprinese stvaranju kompetentnog civilnog društva sposobnog da deluje kao kredibilan partner javnim organima u razvoju politika životne sredine i da vrši efikasan nezavisni nadzor nad procesima strateškog odlučivanja i investiranja.
Glavne projektne aktivnosti:

  • Konsultacije o izradi ključnih strateških i zakonodavnih dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena;
  • Stvaranje baze znanja i stručnjaka za podršku građanima, OCD i lokalnim zajednicama za informisano učešće u procesima donošenja odluka;
  • Zagovaranje i komunikacijska kampanja za transparentne i participativne procese razvoja politika životne sredine;
  • Provera efikasnosti uticaja organizacija civilnog društva u mehanizmima učešća javnosti;
  • Razvijanje i primena inovativnih alata za povećanje učešća građana zasnovanih na iskustvenom učenju a koji neguju saradnju i poverenje između vlade i civilnog društva;
  • Kritičko preispitivanje odgovornosti državnih organa i kompanija u vezi sa planovima i projektima sa visokim potencijalnim negativnim uticajima na životnu sredinu;
  • Izrada baze podataka sudske prakse PU i SPU.
Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, lokalne organizacije i aktivističke grupe
Ojačani kapaciteti za povećanje učešća građana u transparentnom javnom dijalogu o strateškom planiranju i razvoju zakonodavstva;
Obezbeđena efikasnost mehanizama za preventivnu zaštitu životne sredine i povećana odgovornost javne uprave za zaštitu životne sredine;
Podstaknuti procesi uključivanja i informisanog učešća javnosti u donošenju odluka o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama;
Povećani kapaciteti OCD koje se bave zaštitom životne sredine, lokalnih organizacija i građana da učestvovuju u participativnim mehanizmima vezanim za strateške i zakonodavne procese donošenja odluka;
Uspostavljen HAB za nezavisno nadgledanje procena uticaja na životnu sredinu i Strateška procena životne sredine (PU i SPU) od strane OCD;
Unapređena znanja i kapaciteti lokalnih zajednica za efikasnu odbranu sopstvenih interesa u procedurama PU i SPU.
Mladi istraživači Srbije su projektni lider, a partneri su Beogradska otvorena škola i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu

Period realizacije:
2022.
Lokacija:
Republika Srbija.
Budžet:
EUR 150,000.00
Donator:
Evropska unija
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje, zagovaranje;

Novosti vezane za projekat: